Mesimi Formal
* Ekonomi
* Teknikë
* Bujqesi (Prodhimtari Qumështi )
* Gjimnaz
Mesimi jo Formal
St. “Mbreteresha Teuta” nn, 50000 Gjakove, Republic of Kosova
Fix: 0390 321 095