qakp loading

Bursat ne QAKP

Donatorët dhe llojet e bursave

QAKP “Gjon Nikollë Kazazi” është e përkushtuar për zhvillimin dhe edukimin e studentëve të saj. Në vazhdimzi ky institucion është hulumton dhe punën për të sjellë donator dhe vulnnetmirë që të përkrahin shkollimin e nxënësve përmes bursave.
Çdo vit, u japim bursa studentëve me arritje të larta akademike, shkathtësi mësimore dhe rasteve socio-ekonomike. Ne besojmë fuqishëm që bursa shërbenë si stimulim dhe frymëzim për mësim të mëtejshëm.

Kriteret per aplikim

  • Nxënës i QAKP ‘Gjon Nikollë Kazazi”
  • Suksesi i lartë në mësimdhënje
  • Pjesëmarrje aktive në klasë, shkollë dhe aktivitete në natyrë.
  • Shembullor sipas Kodit të Sjelljes.
  • Respektimi i afateve (p.sh pagesat e shkollimit sipas marrëveshjes).
  • Veshtirësi socio- ekonomike

Dokumentet e nevojshme

  1. Dëftesat e notave.
  2. Letër motivuese/ Kërkesë.
  3. Referncë nga kujdestari I klasës.
  4. Dokumenta nga Qendra Sociale (dëshmi pëe gjendjen sociale-ekonomike).

Dhe dokumenta të tjera të nevojshme që vlerësoni që ndihmojne aplikacionin e aplikantit.

Download Detail & well document PDF form